Otok Rab, Hrvatska! Apartmani i smje�taj na otoku Rabu. Hrva�ka Apartmaji!
Rab-Croatia.com
PROVEDITE ODMOR NA OTOKU RABU!

Otok Rab, Hrvatska!

OTOK RAB

   Otok Rab je dio arhipelaga Kvarnerskog zaljeva na sjevernom dijelu Jadranskog mora Osim maloga grada Raba na otoku se nalazi 7 drugih idili�nih mje�taca koji su smje�teni na razli�itim dijelovima otoka: Barbat, Banjol, Palit, Kampor, Mundanije, Supetarska Draga i Lopar.

Vi�e informacija o Rabu;
Polo�aj, reljef i klima, povijest otoka, karta otoka, pri�e i legende...


   Iskreno se nadamo da �e ove web-stranice ohrabriti Vas da razmislite o otoku Rabu kao Va�oj sljede�oj destinaciji i da �emo mi imati tu �ast da budemo Va�i doma�ini i pru�iti mogu�nost da ugodno i lijepo provedete svoj boravak na otoku Rabu.  
 
Ljetovanje na Rabu

OTOK RAB - KATALOG SMJE�TAJA
(Privatni smje�taj, apartmani, sobe, pansioni, hotel, ku�e za odmor...)

  
Pogledajte i prona�ite odgovaraju�i smje�taj (apartmani, sobe i ku�e za odmor):

Rab Otok Rab Otok Rab, Hrvatska Rab, Kvarner, Hrvatska
  
INFORMACIJE

Kako do�i na Rab!!!!

trajekt Mi�njak-Jablanac!

Red vo�nje: trajektna linija Jablanac - Mi�njak
Red vo�nje: trajektna linija Valbiska (Krk) - Lopar (Rab)
Katamaran Rijeka - Rab - Novalja
Aerodrom Rijeka (otok Krk), transfer do Raba
Vrijeme na Rabu Danas
Autobosne linije: Rijeka-Rab i Zagreb-Rab
Korisni linkovi

   

Informacije za turiste i posjetioce!

Rapska Fjera i vite�ke igre samostreli�ara
Sport i rekreacija
Dnevni izleti i ekskurzije
Gastronomija
No�ni �ivot i zabava
Kulturna i povijesna ba�tina otoka
Izlo�be, galerije i Rapske glazbene ve�eri
Pla�e i more
Priroda i krajobraz

�to raditi na Rabu?
�to pogledati?
Gdje i�i?

VI�E O TOME...

 

   
Rab-Croatia.com
info@rab-croatia.com - - Impressum -Ogla�avanje
� Rab-Croatia.com - Arbaco�Design�- 2000-2016.